นโยบายการให้บริการ

  1. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ BENUTiA ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันตามข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และท่านตกลงว่าจะไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมาย หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึง benutia.com
  2. BENUTiA เราจะพยายามลงราคาและรายละเอียดของสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์ให้มีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า โดยทางเราไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับความผิดพลาดของราคาสินค้าที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ และสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อที่อ้างอิงจากความผิดพลาดของราคาดังกล่าว หรือหากท่านพบความผิดพลาดหรือมีความสงสัยประการใดสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางติดต่อที่ให้ไว้ในเว็บไซต์
  3. รูปถ่ายและรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า ซึ่งเป็นรูปถ่ายจากสินค้าจริงของทาง BENUTiA ทั้งสิ้น และเนื่องด้วยสภาพแวดล้อม แสง เงา หรือการแสดงผลของจอคอมพิวเตอร์ หรือจอโทรศัพท์ ในแต่ละรุ่นล้วนมีความแตกต่างกัน ทำให้รูปที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์และสินค้าจริงที่ท่านได้รับ อาจมีสีแตกต่างจากรูปเล็กน้อย
  4. ในการเก็บรักษารหัสผ่านของสมาชิกให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่าน โปรดระมัดระวังในการจัดเก็บรหัสผ่านของท่านให้มิดชิด
  5. ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือวีดีโอบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของทาง BENUTiA ห้ามนำไปเผยแพร่หรือใช้งานในเชิงการค้าโดยมิได้รับความยินยอม
  6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือยกเลิก หรือลดปริมาณในการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่การสั่งซื้อนั้นอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่
  7. ทางเราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์และส่งคำสั่งซื้อต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวแล้ว การทำเช่นนั้นให้ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีขึ้นกับข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว

 

นโยบายการคืนเงินคืนสินค้า

BENUTiA เรารับคืนเงินคืนสินค้าทุกกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางเราเท่านั้น  เช่น ส่งสินค้าไปผิดแบบ ผิดสี ส่งสินค้าไม่ครบ โดยท่านต้องแนบหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าและหลักฐานการได้รับสินค้าผิด โดยแจ้งเรื่องให้เราทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า ถ้าหลัง 7 วันแล้ว ถือว่าท่านยอมรับสินค้าดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ทางเราจะไม่รับคืนเงินคืนสินค้าทุกกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของทางเรา เช่น สินค้าเกิดการชำรุดจากการใช้งานของท่าน ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าผิดแบบ ท่านไม่ต้องการสินค้านี้แล้ว เพราะฉะนั้นโปรดตรวจสอบคำสั่งสั่งซื้อของท่านทุกครั้ง ก่อนทำการชำระเงิน

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ในเว็บไซต์